Management

Smt Samriti Bhagat
DGM (Admin)
Shri Rakesh Kumar
AGM (Admin Officer)
Shri Anil Kumar Yadav
AGM (C-PEC)
Shri S P Singh
AGM (Rajbhasha/CRFIM)
Shri N K Gurnani
Manager (Accounts)
Shri Shaswat Singh
Manager (Director Sectt.)
Shri Jagmeet Goyal
Asst. Manager (DPSP)
Shri Karan Sharma
Asst. Manager (DIT, Admin)