Management

Shri Amit Kumar Lal
DGM (Admin)
Shri Rakesh Kumar
AGM (Admin Officer)
Shri Anil Kumar Yadav
AGM (Academic)
Shri Rajbir Singh
AGM (DPSP)
Shri S P Singh
AGM (Rajbhasha/CPEC)
Shri N K Gurnani
Manager (Admin)
Shri Shaswat Singh
Manager (Director Sectt.)
Shri Jagmeet Goyal
Asst. Manager (DIT, DPSP, Accounts)
Shri Karan Sharma
Asst. Manager (Director Sectt.)